Chính sách đổi trả

CHÍNH SÁCH TRAO ĐỔI HÀNG HÓA

Đơn hàng của bạn sẽ được chấp nhận đổi nếu được trả lại trong tình trạng ban đầu và còn nguyên bao bì, trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày giao hàng. (Các) mặt hàng được trả lại phải kèm theo biên lai gốc hoặc bản sao trong trường hợp trả lại một phần. Các mặt hàng đã mua không được hoàn lại.

Đối với đơn hàng đặt tại cửa hàng, vui lòng gửi (các) mặt hàng đến cửa hàng ban đầu để yêu cầu đổi hàng được xử lý. Đối với đơn đặt hàng trực tuyến, yêu cầu trao đổi nên được gửi đến bodyandsoultrahanoi@gmail.com.

Các mặt hàng đã mua đã qua sử dụng, bị thay đổi, hư hỏng không được đổi trả. Chúng tôi có quyền xác định xem một mặt hàng có đủ tiêu chuẩn để trao đổi hay không.

Sản phẩm chỉ được đổi lấy mặt hàng có giá trị tương đương hoặc cao hơn.