2BC89606-6789-4F73-A0F7-B3DC7AB5C655 zoom

Hover

2BC89606-6789-4F73-A0F7-B3DC7AB5C655
Full Screen

Tượng Phật Ngồi Thiền 1 (Quá khứ)

4,400,000